Jim Turner | ANATOLY KARPOV SCHOOL OF CHESS at MIDSUMMER CELEBRATION 2016

CHESS-1CHESS-2CHESS-3CHESS-4CHESS-5CHESS-6CHESS-7CHESS-8CHESS-9CHESS-10CHESS-11CHESS-12CHESS-13CHESS-14CHESS-15CHESS-16CHESS-17CHESS-18CHESS-19CHESS-20