Jim Turner | ANATOLY KARPOV SSCHOOL OF CHESS TEAM COMPETITION FEB. 2017

KARPOV CHESS SCHOOL TEAM COMPETITION-1KARPOV CHESS SCHOOL TEAM COMPETITION-2KARPOV CHESS SCHOOL TEAM COMPETITION-3KARPOV CHESS SCHOOL TEAM COMPETITION-4KARPOV CHESS SCHOOL TEAM COMPETITION-5KARPOV CHESS SCHOOL TEAM COMPETITION-6KARPOV CHESS SCHOOL TEAM COMPETITION-7KARPOV CHESS SCHOOL TEAM COMPETITION-8KARPOV CHESS SCHOOL TEAM COMPETITION-9KARPOV CHESS SCHOOL TEAM COMPETITION-10KARPOV CHESS SCHOOL TEAM COMPETITION-11KARPOV CHESS SCHOOL TEAM COMPETITION-12KARPOV CHESS SCHOOL TEAM COMPETITION-13KARPOV CHESS SCHOOL TEAM COMPETITION-14KARPOV CHESS SCHOOL TEAM COMPETITION-15KARPOV CHESS SCHOOL TEAM COMPETITION-16KARPOV CHESS SCHOOL TEAM COMPETITION-17KARPOV CHESS SCHOOL TEAM COMPETITION-18KARPOV CHESS SCHOOL TEAM COMPETITION-19KARPOV CHESS SCHOOL TEAM COMPETITION-20