Jim Turner | ANATOLY KARPOV SCHOOL OF CHESS BLIND TOURNAMENT PHOTOS

_DSC5104_DSC5083_DSC5086_DSC5106_DSC5091_DSC5119_DSC5123_DSC5108_DSC5126_DSC5133_DSC5117_DSC5135_DSC5139_DSC5138_DSC5153_DSC5154_DSC5196_DSC5136_DSC5212_DSC5152